Sydsvenska ädellövskogar – numera grandominerade virkesåkrar

Read More

Bilden av Skåne är lummiga boklundar omgärdade av vajande fält, men hur sann är den? I realiteten är det faktiskt granen som dominerar här. Bilden ovan är från Söderåsen, Nordeuropas största skyddade ädellövskogsområde. Så här skulle skogen i hela Sydsverige naturligt ha sett ut.

En gammal bok i Helsingborgstrakten som fått växa sig stor
En gammal bok i Helsingborgstrakten som fått växa sig stor.

Monokultur av gran i hela Sydsverige
Granen har under hela 1900-talet favoriserats framför lövträden. Hela södra Götaland ligger inom det europeiska lövskogsbältet och här skulle de ädla lövträden varit skogsbildande om naturen fått bestämma. Men skogsbruket har dramatiskt förändrat förutsättningarna och en monokultur av gran har under lång tid urholkat den biologiska mångfalden. Men genom bokskogslagen/ädellövskogslagen 1974 förhindras skogsägare att ersätta sin befintliga ädellövskog med barrträd. Vid avverkning är skogsägaren skyldig att återplantera ädellövträd. Och eftersom det är dyrare att plantera ädellövträd utgår bidrag från staten till skogsägaren.


Granar i långa rader. Lövträd på vänster sida, gran till höger.

Hög andel bok i Skåne
70 procent av Sveriges bokskogsareal finns i Skåne och det finns fortfarande stora sammanhängande områden av bok här. Men av Skånes totala skogsareal utgörs 49 procent av granplanteringar, 25 procent av tall och resten av lövträd och ädla lövträd. 15 procent av dessa är björk, 13 procent bok och 5 procent ek. Liknande siffror hittar man andra jämförbara europeiska länder som också ligger inom lövskogsområdet. Se nedan.

Continue reading ”Sydsvenska ädellövskogar – numera grandominerade virkesåkrar”

Uppfyll jorden, lägg den under er

Citat ur Bibeln, Första Moseboken Kap. 1
Vers 26-28. Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”
Så beskrivs människans roll i Skapelseberättelsen i Bibeln men i realiteten är vi bara en del av det stora kretslopp som omfattar planeten jorden.